Exhibition Kits
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 เส้นเล่าเรื่อง
Friday 13 Oct 2017

noodle-655x315.jpg

นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 เส้นเล่าเรื่อง

ชุดนิทรรศการพิพิธอาเซียน A Journey Through ASEAN จัดทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน ตั้งแต่เรื่องราวข้อมูลพื้นฐานของแต่ละประเทศไปจนถึงเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ความแตกต่างและเข้าใจเพื่อนสมาชิกอาเซียนที่ต่างต้องร่วมมือกันพัฒนาภูมิภาคให้ทัดเทียมภูมิภาคอื่นๆ ในโลก

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดเด่นอย่างหนึ่ง คือ ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะแก่การปลูกข้าว จึงมีวัฒนธรรมข้าวร่วมกัน ซึ่งจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบตามแหล่งต่างๆ ในภูมิภาค แสดงให้เห็นว่าในภูมิภาคนี้มีการปลูกข้าว กินข้าวเป็นหลัก รวมถึงมีพิธีกรรม ความเชื่อที่เกี่ยวกับข้าวมาเป็นเวลากว่าพันปี 

นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 เส้นเล่าเรื่อง กล่าวถึงเรื่องราวจุดกำเนิดของการแปรรูปข้าวและแป้งมาเป็น “เส้น” เพื่อถนอมและยืดอายุการเก็บรักษา ซึ่งแหล่งกำเนิดเส้นที่เก่าแก่ที่สุดที่มีบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์คือประเทศจีน สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากการเป็นพื้นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า จึงได้รับวัฒนธรรมอาหารเส้นจากประเทศจีนและจากหลากหลายดินแดนทั่วโลก และเส้นที่ได้รับมาเหล่านั้นถูกนำมาปรุงเป็นอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น ซึ่งทำให้เมนูเส้นในภูมิภาคอาเซียนมีความหลากหลายรสชาติและหน้าตาที่แตกต่าง เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคแห่งนี้

สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังของกิจกรรมได้ที่ นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 เส้นเล่าเรื่อง

       Noodles-01.jpg  Noodles-02.jpg

Download Exhibition File
คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ต้นแบบ นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 เส้นเล่าเรื่อง
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด A2 ไฟล์ที่ 1
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด A2 ไฟล์ที่ 2
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด A2 ไฟล์ที่ 3
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด A2 ไฟล์ที่ 4
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด A2 ไฟล์ที่ 5
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด A2 ไฟล์ที่ 6
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด A2 ไฟล์ที่ 7
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด A2 ไฟล์ที่ 8
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด A2 ไฟล์ที่ 9
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด A2 ไฟล์ที่ 10
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 1
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 2
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 3
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 4
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 5
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 6
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 7
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 8
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 9
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 7 ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 10