Exhibition Kits
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ
Tuesday 04 Apr 2017

ex-banner_father-655x315.jpg

นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ โดยอุทยานการเรียนรู้ TK park

            “พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต” พระราชวังของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ประทับส่วนพระองค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำพื้นที่บางส่วนในเขตพระราชฐานมาเป็น “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพระราชทานแก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้องค์ความรู้ต่างๆ ยังได้ถูกส่งต่อและกระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยในทุกที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปแปรพระราชฐานตามพระตำหนักต่างๆ ตั้งแต่เหนือจรดใต้ บ้านของพ่อในภูมิภาคนั้นๆ จึงเป็นสถานที่ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แทบทั้งสิ้น โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการทดลอง เพื่อมุ่งแสวงหามิติใหม่แห่งภูมิปัญญา โดยเป็นโครงการที่ดำเนินโดยไม่หวังผลตอบแทน เปรียบดั่ง “ห้องทดลองของพ่อ”เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านป่าไม้ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง เพื่อสร้างความอยู่ดี กินดี ความหวัง และความยั่งยืน ให้แก่พสกนิกรไทยทั่วประเทศ

            นิทรรศการ “ห้องทดลองของพ่อ” เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการนำเสนอแนวพระราชดำริ พระราชวินิจฉัย ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งแสดงออกถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง อย่างเป็นขั้นตอน แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ พระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรทั้งแผ่นดินที่ได้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบารมีมาตลอดรัชสมัย ผ่าน “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” ซึ่งตั้งอยู่ใน “พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต” พระราชวังแห่งพระราชาที่ไม่เหมือนที่ไหนบนโลก และเปรียบดั่ง “ห้องทดลอง” ของพ่อที่ใช้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า แก้ปัญหา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาทดลอง มุ่งหามิติใหม่แห่งภูมิปัญญา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ : เนื้อหานิทรรศการได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังของกิจกรรมได้ที่ นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ       Lab-of-dad-01.jpg  Lab-of-dad-02.jpg

Download Exhibition File
คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ต้นแบบ นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 1
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 2
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 3
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 4
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 5
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 6
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 7
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 8
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 9
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 10
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด A2 ไฟล์ที่ 1
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด A2 ไฟล์ที่ 2
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด A2 ไฟล์ที่ 3
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด A2 ไฟล์ที่ 4
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด A2 ไฟล์ที่ 5
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด A2 ไฟล์ที่ 6
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด A2 ไฟล์ที่ 7
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด A2 ไฟล์ที่ 8
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด A2 ไฟล์ที่ 9
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ ขนาด A2 ไฟล์ที่ 10