Events from Elsewhere
EEC Kids Camp
Thursday 02 Nov 2017

EECkids-655.jpg

            เชิญชวนหนูน้อยในพื้นที่ EEC ร่วมกิจกรรม EEC kids Camp-เรียนรอบบ้าน รู้รอบโลก กับ EEC เปิดรับสมัครเด็กๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ส่งผลงานข้อเขียน และ/หรือภาพวาด ภายใต้แนวคิด "EEC ในความคิดของฉัน"

 การสมัครร่วมกิจกรรม

- คุณสมบัติผู้สมัคร : เด็กที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในสถานศึกษาภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
- ผลงานผู้สมัคร : ข้อเขียนด้วยลายมือตนเอง และ/หรือวาดภาพ ภายในแนวคิด “EEC ในความคิดของฉัน” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4
- วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครให้ครบด้วย พร้อมแนบรูปถ่าย และผลงานของผู้สมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ www.motherandcare.in.th หรือ www.eeco.or.th  หรือดาว์นโหลดใบสมัคร และกรอกข้อมูล สแกนส่งพร้อมกับรูปถ่าย และผลงานของผู้สมัคร ทางอีเมล eeckidscamp@gmail.com  

ผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 60 คน ได้ร่วมกิจกรรมค่ายเปิดสมอง พัฒนาอัจฉริยภาพ กับประสบการณ์นอกห้องเรียน ในพื้นที่ EEC เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้พื้นที่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง การปรับตัวให้เข้ากับสังคม และการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

Explorer : การเป็นนักสำรวจ เพื่อรู้จักทั้งตนเอง และสังคม และสภาพแวดล้อม ได้แก่
- การจัดปฐมนิเทศ และรู้จักเพื่อนใหม่
- รู้จักตนเอง ท้องถิ่นที่อยู่ และจังหวัดที่อาศัยอยู่
- การสำรวจสภาพแวดล้อม จากแผนที่ และการพื้นที่จริง โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
- สร้างกระบวนการให้เด็กสังเกต เรียนรู้ จดจำ และบันทึกในรูปแบบต่างๆ

Environment : การเป็นนักสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่
- รับรู้ถึงระบบนิเวศน์ที่สิงมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกัน
- การทำลายส่ิงแวดล้อมก่อผลกระทบด้านต่างๆ อย่างไร
- ตระหนักและเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน    ท้องถิ่น ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่

Creative : นักสร้างสรรค์ ตลอดกระบวนที่ทำในค่าย นอกจากเด็กจะเป็นนักสำรวจ และนักสิ่งแวดล้อมแล้ว กระบวนการที่จะกระตุ้นให้เกิดการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ จากการต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง หรือเพื่อร่วมค่าย เพื่อการพัฒนาตนเอง และท้องถิ่น/ภูมิภาคที่อาศัยอยู่

1. ระยะเวลากิจกรรม : จำนวน 3 วัน 2 คืน (ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2560)

2. สถานที่ : พื้นที่ภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา) ตามที่โครงการฯ กำหนด

หมดเขตรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 085 931 0404 , 02 241 8000 ต่อ 587, 588
Website:www.eeco.or.th  , www.motherandcare.in.th, facebook/mohterandcare
Email : eeckidscamp@gmail.com
EEC : EASTERN ECONOMIC CORRIDOR https://www.youtube.com/watch?v=wgfMSRY0hP0
สมัครออนไลน์ :  http://motherandcare.in.th/eeckids/
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร