Staff Picks
The disruptor
Story Name
The disruptor
Author
รวิศ หาญอุตสาหะ
Printing House
วีเลิร์น
Call Number
650.1 .ร73ด

โลกไม่เคยหมุนช้าลง มีแต่จะหมุนเร็วขึ้น ท่ามกลางคนส่วนใหญ่ที่ "ปรับตัวไม่ทัน" คนกลุ่มหนึ่งกลับมองเห็นโอกาส ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง disrupt สิ่งที่เป็นอยู่ และก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อ พวกเขาคือ "The Disruptor" พวกเขาคิด ตัดสินใจ และใช้ชีวิตอย่างไร? อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็น "The Disruptor"? แล้วคุณจะสามารถ disrupt งานและธุรกิจของคุณได้อย่างไร?ค้นหาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้