New Arrivals
โอชากาเล
Story Name
โอชากาเล
Author
กฤช เหลือลมัย
Printing House
Way of book
Call Number
641.5 .ก102อช

หากอาหารคือบทสนทนาทางวัฒนธรรมหนังสือเล่มนี้คือความพยายามที่จะสร้างบทสนทนาว่า รสชาติ วัตถุดิบ หรือวิธีการประกอบสร้างอาหารแต่ละสำรับล้วนเคลื่อนไหวถ่ายเทไปตามสภาพสังคมในแต่ละยุค "อาหารนั้น โดยตัวมันเองเป็นศิลปศาสตร์ โคตรเหง้าที่มาของมันเป็นประวัติศาสตร์และความคิดจิตวิญญาณที่ไหลเวียนอยู่รอบๆ เป็นสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ฯลฯ วิชาอาหารก็ต้องนับเป็นไทยศึกษาแขนงหนึ่ง"