Staff Picks
เทวตำนานในอริยวิถี
Story Name
เทวตำนานในอริยวิถี
Author
เอกชัย สถาพรธนพัฒน์
Printing House
วิภาษา
Call Number
294.5211 .อ512

"เทวตำนาน" หรือ "เทพปกรณัม" (Mythology) เป็นศิลปะทางวรรณกรรมที่สะท้อนภาพวิถีชีวิต ภูมิปัญญาการจัดสมดุลระหว่างคน สัตว์ สังคม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม บริบทางสังคมที่ผันแปรไปตามแต่ละยุคสมัยในหลากรูปแบบ เช่น มหากาพย์ วรรณคดี บทกวี ลำนำเพลง นิทานพื้นบ้าน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค