Staff Picks
ความรู้เรื่องชง และเรื่องน่ารู้จีน-ไทย
Story Name
ความรู้เรื่องชง และเรื่องน่ารู้จีน-ไทย
Author
ถาวร สิกขโกศล
Printing House
แสงดาว
Call Number
133.5 .ถ27

ปัจจุบันความเชื่อเรื่อง "ชง"  แพร่หลายมาก จนกลายเป็นกระแสที่ผู้คนเป็นอันมาก "ตื่นกลัว" เพราะขาดความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องนี้ แม้ความเชื่อเรื่อง "ชง" จะมีอยู่ในสังคมจีนมาช้านาน แต่มีเหตุผลต้นปลายที่ศึกษาให้เข้าใจได้ และไม่ใช้เรื่อง "ร้ายแรง" จนต้องวิตกตื่นกลัวผู้เขียนจึงขอนำความรู้เรื่อง "ชง" ในแง่มุมต่างๆมาเสนอเพื่อให้ท่านผู้อ่านรู้จริงเรื่อง "ชง" แล้วไม่ต้องกลัว "ชง" แต่วางท่าทีหรือปฏิบัติตนต่อความเชื่อเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ตกเป็นเหยื่อหมอดู "ชง" ที่รู้ไม่จริง