Staff Picks
ของขวัญแด่พ่อ
Story Name
ของขวัญแด่พ่อ
Author
สุวิสุทธิ์
Printing House
สถาพรบุ๊คส์
Call Number
895.915 .ส473

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนบันทึกเหตุการณ์ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและเหตุการณ์ประวัติอันน่าประทับใจ ตลอดจนบอกถึงความรู้สึกของราษฎร์ผู้ถวายสิ่งของแด่พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน