Staff Picks
บ้านเก่า
Story Name
บ้านเก่า
Author
โชคชัย บัณฑิต
Printing House
ผจญภัย
Call Number
895.911 .ช81 2557

บ้านเก่า....สื่อความคิดของกวี โดยเรียงร้อยประสบการณ์ และสิ่งธรรมดาสามัญรอบตัว ซึ่งคนทั่วไปอาจมองข้าม กวีสังเกตสังคมด้วยสัมผัสอันละเอียดอ่อน จากมุมมองเฉพาะตัวที่โดดเด่น โดยมีภาพ "บ้านเก่า" ซึ่งแสดงวิถีชีวิตดั้งเดิมเป็นพื้นฉาก เขามองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง โดยเฉพาะกระแสบริโภคนิยม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่รุกเข้ามาลบภาพ "บ้านเก่า" ไปทีละน้อยๆ