New Arrivals
เก่งวิทย์ด้วยตนเองจนคุณครูตกใจ : โลกและการเปลี่ยนแปลง กำเนิดโลก ชั้นหิน และแผ่นดินไหว
Story Name
เก่งวิทย์ด้วยตนเองจนคุณครูตกใจ : โลกและการเปลี่ยนแปลง กำเนิดโลก ชั้นหิน และแผ่นดินไหว
Author
Park Yeonghee ผู้แปล : ธนวดี บุญล้วน
Printing House
นานมีบุ๊คส์
Call Number
ยว .พ271ลก

หนังสืออ่านเสริมแนวแบบเรียนที่มีเนื้อหาเข้มข้นแต่สนุกสนาน มาเรียนรู้กระบวนการเกิดของแผ่นดิน การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำและอากาศจนเกิดภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งภูเขาสูงหรือถ้ำ ศึกษาการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟรูปแบบต่างๆ เรียนรู้การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ชั้นหินคดโค้ง รอยเลื่อน และชั้นดิน โดยท้ายบทมีการทดลองซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้อย่างสนุก ส่วนท้ายเล่มเด็กๆ จะได้ฝึกฝนทบทวนความรู้ด้วยตัวอย่างข้อสอบที่จะทำให้ มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แน่นขึ้น