Local Knowledge Book Series
พาเพื่อนแลเมืองเก่า
Story Name
พาเพื่อนแลเมืองเก่า
Author
มาโนช กิตติชีวัน
Printing House
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2558
Call Number
ยว .ม25พ

พาเพือนแลเมืองเก่า เป็นหนังสือรูปแบบเชิงสารคดีที่เล่าเรื่องด้วยภาพ ที่นำเสนอความสวยงามของถนน 3 สาย ได้แก่ ถนนนางงาม ถนนนครนอก ถนนน