Art & Culture
คนก่อนประวัติศาสตร์ บนดินแดนไทย
Story Name
คนก่อนประวัติศาสตร์ บนดินแดนไทย
Author
อัญชลี สินธุสอน และพรพรรณ หงสไกร
Printing House
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2552
Call Number
959.3 .อ13

“คนก่อนประวัติศาสตร์บนดินแดนไทย” ใช้รูปแบบการเขียนจดหมายสื่อสารกันระหว่างพี่ชายผู้เป็นภัณฑารักษ์ กับน้องสาวและน้องชาย ผู้เป็นพี่ได้ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของวัตถุแต่ละชิ้นในพิพิธภัณฑ์ที่จะช่วยให้สามารถเห็นถึงภาพวิถีชีวิตของผู้คนเมื่อครั้งอดีตกาลที่เคยอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ทั้งเรื่องการอาศัยอยู่ในถ้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิต ดนตรี ศิลปะ สัตว์เลี้ยง การนุ่งห่มแต่งกาย รวมถึงพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายตามแนวโบราณคดี ชีวิตของคนยุคหิน ยุคสำริด ที่ดำรงชีวิตด้วยการหาของป่า ล่าสัตว์ และเกษตรกรรม