Academic Books
โหล
Story Name
โหล
Author
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
Printing House
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2560
Call Number
025.1 .ห97

หนังสือ โหล ตีพิมพ์สำหรับงานประชุม TK Forum 2017 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้มาเป็นเวลาครบ 12 ปี จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อหนังสือให้มีนัยพ้องกับห้วงเวลาที่มาบรรจบ

เนื้อหาของหนังสือนำเสนอองค์ความรู้ว่าด้วยห้องสมุดยุคใหม่ ซึ่งควรอยู่บนแนวคิดด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ โดยได้รวบรวมประสบการณ์การปรับตัวของห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้จากนานาประเทศที่เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมาก่อน รวมทั้งความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของศตวรรษที่ 21