Academic Books
“เต็มสิบ” 10 ปีทีเคพาร์ค : 1 ทศวรรษการอ่านของสังคมไทย
Story Name
“เต็มสิบ” 10 ปีทีเคพาร์ค
Author
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
Printing House
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2558
Call Number
978-616-235-216-4

“เต็มสิบ” 10 ปีทีเคพาร์ค : 1 ทศวรรษการอ่านของสังคมไทย เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมข้อมูลและปรากฏการณ์การอ่านและการเรียนรู้ของสังคมไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงแทบทุกด้าน ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งบวกและลบต่อพฤติกรรมการอ่านและการเรียนรู้ของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการอ่านและการเรียนรู้ เนื้อหาที่น่าสนใจในเล่ม อาทิ บทบันทึก 10 ปีทีเคพาร์ค, 10 ปรากฏการณ์เด่นของไทย 2548-2557, 10 แนวโน้มการอ่านและการเรียนรู้, บทสัมภาษณ์และการบรรยาย และสกู๊ปเกี่ยวกับแวดวงหนังสือและการอ่าน ฯลฯ