Academic Books
คู่มือเติมชีวิตให้ห้องสมุด เล่ม 1
Story Name
คู่มือเติมชีวิตให้ห้องสมุด เล่ม 1
Author
สิริกร มณีรินทร์
Printing House
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2548
Call Number
027.0593 .ส37

คู่มือเติมชีวิตให้ห้องสมุด เล่ม 1 ได้นำเสนอองค์ประกอบสำคัญในการจัดทำห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสาระและกิจกรรม และด้านการบริหารจัดการ  นอกจากนี้หนังสือยังบอกเล่าประวัติความเป็นมาของที่ตั้งสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ซึ่งในอดีตเคยเป็นวังเพ็ชรบูรณ์  รวมทั้งการก่อร่างสร้างความคิดในการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้  ที่ได้ศึกษาต้นแบบห้องสมุดจากต่างประเทศหลายแห่ง