Academic Books
5 ปี TK park Moving to the Future
Story Name
5 ปี TK park Moving to the Future
Author
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
Printing House
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2553
Call Number
027.0593 .ห25

5 ปี TK park Moving to the Future ได้รวบรวมผลงานและประสบการณ์ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ในการจัดทำห้องสมุดมีชีวิตในรอบ 5 ปี  ซึ่งได้สร้างสรรค์พื้นที่และกิจกรรมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กไทยได้ค้นพบตนเอง ด้วยการเรียนรู้จากผู้รู้และการลงมือปฏิบัติจริง  ผลงานที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ได้พิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์รับรู้  คือการจุดประกายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อแวดวงการอ่านในสังคมไทย