Academic Books
ชวนเด็กไทยให้เป็นนักอ่าน 1
Story Name
ชวนเด็กไทยให้เป็นนักอ่าน 1
Author
อัจฉรา ประดิษฐ์
Printing House
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2550
Call Number
028.9 .อ12

ชวนเด็กไทยให้เป็นนักอ่าน 1 เป็นส่วนหนึ่งของชุดงานศึกษาวิธีการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กไทย  โดยมุ่งศึกษาด้านเทคนิคการส่งเสริมการอ่านที่ได้ผลในเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา  หนังสือเล่มนี้มุ่งหวังที่จะสะท้อนแนวทางการทำงานด้านการส่งเสริมการอ่านจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจจะผลักดันงานส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนว่า  ถ้าอยากประสบความสำเร็จควรทำอย่างไร  ควรเริ่มต้นจากอะไร  และควรมีแนวทางการทำงานอย่างไร