Academic Books
TK Forum 2009
Story Name
TK Forum 2009
Author
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
Printing House
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2552
Call Number
028.5 .ท31

TK Forum 2009 ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อเสนอนโยบายการอ่านจากชุมชนนักปฏิบัติ  เกิดขึ้นจากการระดมความเห็นระหว่างองค์กรภาคีด้านหนังสือและการส่งเสริมการอ่าน  จนสามารถนำเสนอมาตรการและนโยบายด้านการอ่าน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางกรอบแนวทางที่สอดคล้องกับการที่รัฐบาลประกาศให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ  และประกาศให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษการอ่าน  รวมทั้งเป็นการเปิดมิติใหม่ของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  ในการร่วมมือกันผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง