Academic Books
อ่าน ข้าม ชาติ: สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยการอ่าน
Story Name
อ่าน ข้าม ชาติ : สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยการอ่าน
Author
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
Printing House
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2555
Call Number
028.5 .อ25

หนังสือ “อ่าน ข้าม ชาติ” รวบรวมบทความที่มีการนำเสนอในการประชุม TKCR 2012 ทั้งสองครั้ง รวมทั้งสิ้น 9 เรื่อง จาก 8 ประเทศ พร้อมกันนี้ยังจัดทำดีวีดีบันทึกการบรรยายพิเศษของ ดร.เอ็น วรประสาท อดีตผู้บริหารระดับสูงของคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ และดีวีดีการอภิปรายโดยคณะวิทยากรต่างประเทศอีก 2 หัวข้อ ซึ่งมีเนื้อหาแนวคิดที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ประกอบไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้เราหันกลับมาเรียนรู้และเข้าใจตนเอง ตลอดจนเพิ่มพูนความรับรู้และความเข้าใจในอีกบางแง่มุมที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และร่วมกันพัฒนาคนไทยในฐานะพลเมืองอาเซียนให้มีศักยภาพด้วยรากฐานความเข้าใจสังคมจากการอ่าน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ เพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันในโลกได้