Staff Picks
สุสานแห่งอาทูอัน (The Tombs of Autuan)
Story Name
สุสานแห่งอาทูอัน (The Tombs of Autuan)
Author
Ursula K. Le Guin (ผู้แปล : กานต์สิริ โรจนสุวรรณ)
Printing House
Words Wonder Publishing
Call Number
รป .ล591ส

เทนาห์คือมหาปุโรหิตหญิง คือผู้ถูกเลือก นับตังแต่วันที่ถูกเลือก ชีวิตของเทนาห์ก็ไม่เหมือนเดิม นางต้องใช้ชีวิตโดยตัดขาดจากโลกภายนอก ตัดขาดจากพ่อแม่และบ้าน แม้แต่ชื่อของนางก็ไม่มีอีกต่อไป เพราะนางคือผู้ถูกกลืนกิน คือผู้พิทักษ์สุสานแห่งอาทูอัน แต่ว่าอีกไม่นาน การมาถึงของพ่อมดหนุ่มคนหนึ่งจะทำให้ชีวิตของนางเปลี่ยนไปอีกครั้ง เขามีชื่อว่าเก๊ด สแปร์โรวฮอว์ค