Staff Picks
100 เรื่องต้องรู้เมื่อมีบ้าน
Story Name
100 เรื่องต้องรู้เมื่อมีบ้าน
Author
วิญญู วานิชศิริโรจน์ และ ศักดา ประสานไทย
Printing House
บ้านและสวน
Call Number
728 .ว33ห

เป็นหนังสือเล่มต่อจากหนังสือ "99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน" คือให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้าง การบำรุงรักษาบ้านพักอาศัย เพื่อให้คนทั่วไปที่สนใจเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคาร หรือกำลังจะสร้างบ้าน หรือกำลังสร้างบ้าน หรือแม้แต่คนที่มีบ้านอยู่แล้ว สามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการดูแลและปรับปรุงบ้าน และมีความรู้สำหรับตรวจสอบการทำงานของช่างได้ถูกต้อง