New Arrivals
ถ้าเธออยากเห็นปลาวาฬ
Story Name
ถ้าเธออยากเห็นปลาวาฬ
Author
จูลี่ โฟกลีอาโน่ ผู้แปล : อริยา ไพฑูรย์
Printing House
มูลนิธิเอสซีจี
Call Number
ยว .ฟ817ถ

เรื่องของเด็กคนหนึ่งที่อยากเห็นปลาวาฬ ซึ่งต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ เช่นต้องมีหน้าต่าง ต้องมีมหาสมุทร ต้องมีเวลาที่จะรอคอย ต้องรู้จักที่จะสงสัย ที่สำคัญต้องมีความมุ่งมั่น เพราะถ้าเธออยากเห็นปลาวาฬ ก็จงเพ่งดวงตาทั้งสองมองไปที่ทะเล เฝ้ารอและรอ