New Arrivals
How to สู่ความสำเร็จด้วยวิถีพุทธ
Story Name
How to สู่ความสำเร็จด้วยวิถีพุทธ
Author
ราช รามัญ
Printing House
ซีเอ็ดยูเคชั่น
Call Number
294 .11

หนังสือเสียง How to สู่ความสำเร็จ ด้วยวิถีพุทธ นี้ได้นำเอาธรรมะที่เหมาะเเก่คนธรรมดาๆ ทั่วไปทุกคน ซึ่งปรารถนาความสำเร็จที่ยั่งยืนเเละมีความสุข โดยมีธรรมะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนในจิตใจ ด้วยธรรมข้อเเรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ในเบื้องต้น ก็คือ “ทุกข์ทั้งหลาย มีใจเป็นเหตุ” เมื่อใจเป็นทุกข์ นั้นเเสดงว่าความคิดของเราก็ร่วมก่อการด้วย มีส่วนร่วมทำให้ใจเป็นทุกข์ การคิดดี คิดบวก ตามเเนววิถีพุทธ จึงเป็นอีกเเนวทางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นานเเล้ว