New Arrivals
อาหารขึ้นทะเบียน : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
Story Name
อาหารขึ้นทะเบียน : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
Author
ศรีสมร คงพันธุ์
Printing House
ส.ส.ส.ส.
Call Number
641.59593 .ศ73อหข

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประเภทอาหารและโภชนาการที่ขึ้นทะเบียนสาขานี้เรียบร้อยแล้ว ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เป็นหนทางในการปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดการสูญเสียอัตลักษณ์ และสูญเสียภูมิปัญญาที่เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญของประเทศชาติและเป็นหนทางหนึ่งในการประกาศความเป็นเจ้าของ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม