New Arrivals
กลยุทธ์การบริหารจากการอ่านคน
Story Name
กลยุทธ์การบริหารจากการอ่านคน
Author
สมชาติ กิจยรรยง
Printing House
เพชรประกาย
Call Number
658.4092 .ส62ก

การใช้หลักบริหารบุคคลในองค์กร ที่ได้ผสมผสานจากการอ่านบุคลิกลักษณะหรือภาษาท่าทาง โดยคุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การทำความรู้จักกับลักษณะนิสัยของตนเองว่าเป็นผู้นำประเภทใด แล้วศึกษาการใช้ภาษาท่าทางเพื่อแสวงหาการมีส่วนร่วม ด้วยการทำให้ผู้ติดต่อยอมรับตัวเรา รู้จักกับรูปแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาบุคลากร ด้วยการสอนงาน การบริหารคนประเภทต่างๆ การสั่งงานของผู้นำ ศิลปะการมอบหมายงานให้บรรลุผล รวมถึงวิธีการปกครองบุคคลมุ่งสู่ความสำเร็จ เหมาะสำหรับเป็นคู่มือทางความคิดสำหรับนักทำงานทุกท่าน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานทั่วไป