New Arrivals
มีเพื่อนเป็นภูเขา
Story Name
มีเพื่อนเป็นภูเขา
Author
ประภาส ชลศรานนท์
Printing House
เวิร์คพอยท์
Call Number
808.88 .ป71ม 25558

ผลงานรวมเล่มบทความที่เน้นเรื่องของ “คนที่โลกต้องชายตามอง” เพราะแก่นความคิดของเขาเหล่านั้นไม่ธรรมดา ยิ่งผ่านการพิเคราะห์พิจารณ์จากประภาส ชลศรานนท์ ที่ลูกล่อลูกชนในงานเขียนไม่ธรรมดาด้วยแล้ว อย่างน้อยที่สุดต้องมีสักประโยคที่จะพลิกชีวิตของคุณไปชั่วนิรันดร์