New Arrivals
นัยในวรรณกรรม
Story Name
นัยในวรรณกรรม
Author
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
Printing House
แสงดาว
Call Number
895.9109 .ร35นย

วรรณกรรมผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนเสมอมา มิใช่เพียงเรื่องแต่ง สำหรับอ่านเพื่อบันเทิงอารมณ์เท่านั้น แต่วรรณกรรมได้บอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ของสังคมและวัฒนธรรม กระทั่งวิถีชีวิตของผู้คน ที่มาในหลายรูปแบบ และหลายฉันทลักษณ์  เพียงแค่ อ่าน คิด พินิจ วิจารณ์ อย่างลึกซึ้ง แล้วจะเข้าใจเรื่องราว ของวรรณกรรมแต่ละเรื่อง และนัยยะที่ซ่อนเร้น ที่ผู้ประพันธ์บรรจงสื่อผ่าน ภาษา และรูปแบบการนำเสนอ