New Arrivals
หอยทาก ผู้ค้นพบประโยชน์แห่งความเชื่องช้าของตน
Story Name
หอยทาก ผู้ค้นพบประโยชน์แห่งความเชื่องช้าของตน
Author
หลุยส์ เซปุล์เบดา ผู้แปล : สถาพร ทิพยศักดิ์
Printing House
ผีเสื้อสเปน
Call Number
รป .ซ557ห

สุดยอดวรรณกรรมเยาวชนอีกเรื่องของ “หลุยส์ เซปุล์เบดา” ได้ถ่ายทอดเรื่องราวธรรมชาติของหอยทากที่เคลื่อนไหวช้า ชีวิตดำเนินไปเชื่องช้าเมื่อเทียบกับสัตว์ตัวอื่น แต่อยู่มาวันหนึ่ง หอยทากตัวหนึ่งเกิดนึกสงสัยว่า เหตุใดหอยทากจึงมีชีวิตเชื่องช้า และด้วยเหตุที่หอยทากตัวนั้นเป็นหอยทากรุ่นใหม่ จึงเพียรค้นหาคำตอบว่า เหตุใดหอยทากทั้งหลายจึงมีชีวิตเชื่องช้า เหตุใดหอยทากไม่มีชื่อเรียกจำเพาะตัว และอะไรคือประโยชน์แห่งความเชื่องช้า