New Arrivals
เรื่องสั้นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Story Name
เรื่องสั้นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Author
พลอยพันแสง
Printing House
หนังสือพิมพ์ชัยสมรภูมิ
Call Number
รส .พ791ร

หนังสือเล่มนี้ ได้สะท้อนและนำเสนอให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลได้อย่างลงตัว ชัดเจน และมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ ที่มีเจตนารมณ์มุ่งเน้นเพื่อให้คนเป็นคนดีด้วยการสะท้อนให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ที่ทรงเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดนั้น งานวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติเล่มนี้ก็ไม่ต่างไปจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าในการที่จะถวายพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง