New Arrivals
การพลัดหลงของเมล็ดพันธุ์
Story Name
การพลัดหลงของเมล็ดพันธุ์
Author
ฉมังฉาย
Printing House
แพรวสำนักพิมพ์
Call Number
รส .ม544ก

12 เรื่องสั้นคัดสรร ของ "ฉมังฉาย" นักเขียนรุ่นใหม่ ความน่าสนใจอยู่ที่เนื้อหาแก่นสารผสมรูปแบบการนำเสนอชีวิตของตัวละครหลากหลายอาชีพในบริบทแวดล้อมของสังคมไทยร่วมสมัย ด้วยวิธีประชดประชัน เสียดสี ที่ตัวละครเหล่านั้นเปรียบได้ดังการพลัดหลงของเมล็ดพันธุ์ เช่น การที่ลูกหลานของชาวนาเข้ามาเป็นพนักงานในธนาคารแห่งหนึ่ง แล้ววันหนึ่งก็ได้เห็นภาพของชาวนาอันเป็นบรรพบุรุษเดินทางเข้ามาประท้วงยังสำนักงานของธนาคาร เพื่อเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์อันควรได้ หรือ การที่หญิงไทยจำนวนหนึ่ง มีค่านิยมหนึ่งในการมีสามีเป็นชาวฝรั่ง ตลอดถึงค่านิยมและความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่นักเขียนพยายามนำเสนอให้เห็นถึงความตกต่ำ ความไม่สมประกอบของแต่ละเมล็ดพันธุ์