Articles
เด็กเล็ก 1.45 แสนคน อ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว Back

kid-toying-with-smartphone-credit-Kobizmedia-.png
(Image credit: Kobiz Media/Korea Bizwire)

 

 

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดแถลงข่าวผลสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 มีการนำเสนอผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 55,920 ครัวเรือน ทั่วประเทศ และการจัดทำหนังสือ ‘เข็ม’ รวบรวมข้อมูลความเปลี่ยนแปลงในรอบ 10 ปีของทศวรรษแห่งการอ่าน (พ.ศ.2552-2561) ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อสังเกตจากผลการสำรวจ ตลอดจนเนื้อหาในหนังสือจะทยอยนำมาลงเป็นตอนๆ ตลอดเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน

 

          การอ่านในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 ปีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ ในกลุ่มเด็กเล็กที่อ่านนั้น ร้อยละ 56.9 อ่านหนังสือกระดาษอย่างเดียว ขณะที่ร้อยละ 5.4 หรือจำนวนประมาณ 1.45 แสนคนอ่านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนเมื่อปี 2558 ราว 3 เท่าตัว

          แม้ว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติจะเพิ่งเก็บข้อมูลประเด็นดังกล่าวเพียง 2 รอบการสำรวจ และอาจยังไม่สามารถระบุถึงแนวโน้มในอนาคตได้ชัดเจน แต่จำนวนเด็กเล็กที่อ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอเพียงอย่างเดียวอาจสร้างความกังวลใจให้กับผู้เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านเด็กอยู่ไม่น้อย และเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับสังคมต่อไปให้มากขึ้น เนื่องจากมีงานวิจัยเชิงประจักษ์โดยกุมารแพทย์และนักจิตวิทยาเด็กที่เผยให้เห็นว่า การปล่อยให้เด็กอยู่กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบเชิงลบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พร้อมทั้งแนะนำว่าการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และการอ่านผ่านจอไม่สมควรใช้กับเด็กเล็กแรกเกิดจนถึงหนึ่งขวบครึ่งอย่างสิ้นเชิง

025_02.png